Wizja:

?Stworzy? lepiej skomunikowany ?wiat?

Wyobra? sobie, co by by?o gdyby wszyscy na ?wiecie znali wspólny j?zyk. Mogliby?mój sta? si? jedn? wielki? globalny? spo?eczno?ci?, pracowa? kontynuacje nad projektami rozwi?zującymi wiele problemów oraz okazywa? wi?cej empatii w kierunku innych osób. Brak komunikacji prowadzi do konfliktów i pora?ek. 

Jeeli dzi?ki naszej pracy, mo?emy sprawi?, ?e kolejny milion osób poznaj j?zyk obcy i stanie si? cz??ci? tego nowego, lepiej skomunikowanego ?wiata do z dum? wykorzystamy nasze umiej?tno?ci przez tak si? stało.

Misja:

?Sprawianie przez nauka by?a przygod??

Wierzymy, ?es? du?o przyjemniejsze sposoby ni? robienie ?wicze? w czarno-bia?ym podr?czniku.

Za punkt honoru stawiamy sobie przez nasi u?ytkownicy przede wszystkim dobrze si? bawią się chęci? sp?dzali d?ugie godziny na szlifowaniu obcego j?zyka.

Nasze wartoci:

Praca z przyjemno?ci?

Twórcze my?lenie?

Otwarto??

Nasza Historia:

Wyro?li?my z inkubatora Startupy Demium w Warszawie, gdzie powsta?a pierwsza koncepcja Linguido. Tam w?a?nie poznali si? Alan i Kuba, którzy zg?osili si? do programu z my?l? o waszych ucieszyli, by stworzyli? firmy rozwi?zuj?ce globalne problemy. Pocztkowo chcieliśmy stworzyć? chatbota, który umo?liwia?by konwersacje po angielsku, aby ?wiczy? umiej?tno?? akcja, ale po drodze interaktywnej? W ten sposób powsta? pierwszy prototyp Linguido. Od tamtej pory koncepcja zmieni?a si? razy, przetestowali?my szereg ró?nych pomys?ów,li?my kilka prototypów i wydali osi?gn?li?my wynik ?wiadcz?cy ?a?ciwej drodze. Dzi?ki Waszym opiniom i sugestiom doszli?my do wydania pe?nej wersji naszej platformy.

Szczególne podzi?kowanie za wsparcie nas na pocz?tku drogi nale? si?:

Pani Paulinie Smolarek

Odkryj kolejn? historyczna?!

Po?wi?? chwile? na naukowca? rozwinąłem się? swoje umiej?tno?ci j?zykowe.


Linguido. Wszelkie prawa zastrzeżone.