Polityka prywatności zgodna z zasadami przez nas informacji na Twoje dane, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli. ciasteczka.


1. Informacje ogólne

 1. polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonalnie funkcjonuj pod adresem url: http://cylylym.cluster030.hosting.ovh.net
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Linguido sp. z o.o. z oo z siedzibą? w Olsztynie przy ul. Towarowa 20B, 10-417 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sud Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydzia? Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000840230, o 4 zak?adowym 545 z? , NIP 7393939834 , REGON 38601447700000
 3. Adres kontaktowy elektronicznej technologii: info@cylym.cluster030.hosting.ovh.net
 4. Operator jest Twoim danymi personalnymi w serwisie internetowym Administratorem.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe nast?puj?cych w osobowych:
  • Newsletter Prowadzenie
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prowadzenie typu czat online
  • Prezentacja profilu u?ytkownika innego u?ytkownikom
  • Obs?uga zapyta? przez formularz
  • Realizacja zamówionych nam?ug
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis informacyjny i funkcje ich informacji ouytkowniku w nast?pnym zachowaniu sposobu:
  1. Spoty, które spotęgują, które wprowadzą do serwisu internetowego zostaj? do systemów operatorskich.
  2. Pierwsze zapisywanie w urz?dzeniach ko?cowych plików cookie (tzw. ?ciasteczka?).

2. Wybrane metody ochrony danych osobowych przez operatora

 1. Miejsca logowania i serwisu danych osobowych s? chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzi?ki temu dane osobowe i dane logowania, logowania na stronie, zostaj? zaszyfrowane w komputerze u?ytkownika i mog? za pomocą? odczytane jedynie na poziomie serwera.
 2. Dane osobowe aktorki w nowej dacie s? zaszyfrowane w taki sposób, ?e jedynie posiadajacy Operator rozpoczyna mo?e je odczyta?. Dzi?ki temu dane s? Zabezpieczone na urządzeniu wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Has?au?ytkowników s? w postaci hashowanej. Funkcja hashuj?ca dzia?a jednokierunkowo – nie jest mo?liwe odwrócenie jej dzia?ania, co stanowi obecnie wspó?czesny standard w zakresie przechowywania hase? u?ytkowników.
 4. W celu ochrony danych Operatorowi utrzymywanemu bezpiecznemu utrzymaniu bezpieczeństwa.
 5. Istotnym zabezpieczeniem aktualizacji aktualizacji oprogramowania, aktualizacji danych przez operatorów, którzy udostępniają zabezpieczenia danych w aktualizacjach oprogramowania sprzętowego.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze serwera: https://home.pl/
  Aplikacja (app.linguido.com) na serwerze serwera: https://aws.amazon.com/

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje w ramach wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa? Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je?li b?dzie do wykonania nie do wykonania? umowy lub do zrealizowania obowi?zków ci??cych na Administratorze. Dotyczy do takich grup:
  • firma hostingowa na egzaminie powierzenia
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • banki
  • operatorzy p?atno?ci
  • operatorzy rozwi?zania typu czat online
  • upowa?nieni pracownicy i wspó?pracownicy, którzy korzystająj? z danych w celu realizacji celu dzia?ania strony
  • firmy, ?wiadcz?ce nas?ugi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe staną się? przez Administratora nie d?u?ej, ni? jest to konieczne do wykonania zwi?zanych z nimi czynno?ci osobnych (np. o prowadzeniu prowadzenia prowadzenia działalności). W przypadku danych marketingowych danych nie b?d? d?u?ej ni? przez 3 lata.
 3. Przys?uguje Ci prawo ??dania od Administratora:
  • dost?pu do danych osobowych Ciebie dotycz?cych,
  • ich sprostowania,
  • usuni?cia,
  • sprawne,
  • oraz danych.
 4. W sprawie sprzeciwu wobec sprzeciwu w zakresie sprzeciwu w sprawie sprzeciwu wobec sprzeciwu wobec danych osobowych w sprawie prawa dostępu do praw dostępu do administratora, w tym profilowaniu, w sprawie sprzeciwu wobec prawa sprzeciwu za pomocą? wykonane w przypadku prawnie przypadku istnienia podstaw do dodawania, nad Ciebie wobec Ciebie wobec interesów, praw własności, w fakcie ustalenia, dotycz?
 5. Na dzia?ania Administratora przys?uguje skarga do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest to naprawa, lecz niezb?dne do obs?ugi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mog? za pomocą? Wysyłanie czynno?ci polegaj?ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu?wiadczenia nas?ug w ramach umowy umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo?redniego.
 8. Dane osobowe? Numery do zmian w przepisach o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyliśmy je poza terenem Unii Europejskiej.

5. Informacje w sklepiech

 1. Serwis zbiera informacje podane przez użytkownika, o ile dane osobowe, o ile zostan? jeden dany.
 2. Serwis mo?e zapisa? informacje o parametrach po??czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, mo?e zapisa? informować? u?atwiaj?c? powi?zanie danych w formularzu z adresem e-mail u?ytkownika wype?niaj?cego formularza. W takim przypadku adres e-mail u?ytkownika pojawia si? wewn?trz adresu url strony zawieraj?cej formularz.
 4. Dane podane w formularzu s? Pozycje w wynikach z funkcji włączania, np. w celu dokonania czynności procesu obs?ugi zg?oszenia serwisowego lub kontaktu? Ka?dorazowo kontekst i opis w czytelny sposób, w jaki sposób robić w s?u?yciu.

6. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu u?ytkowników w serwisie mog? odpowiadasz? logowaniu. Dane są? Rejestracja w celu administrowania serwisem.

7. grupa techniki marketingowe

 1. Operator używa analiz? statystycznie? ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej uszeregowania danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us?uga bazuje na ciasteczek w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sie? reklamów? Google u?ytkownik mo?e przegl?da? jestem edytowany? informacje wynikają z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator, który pozwala na remarketing techniki przekazów, przekazów do wyboru u?ytkownika, co mo?e metody? zudzenie, ?e dane osobowe u?ytkownika s? Narzędzia do jego obsługi, licencjobiorcy w praktyce bieżą i uzupełniają aktualizacje danych osobowych od operatorów do obsługi. Technologicznym ir taki dzia?a? jest tylko obs?uga plików cookie.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia jest używana, to serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) oznacza to, że ta osoba w nim rejestrowana jest korzystanie z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, w stosunku do których jest administratorem, przekazuje sam Operator przekazuje dane od danych osobowych serwisowi Facebook. Us?uga bazuje na ciasteczek w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika.
 4. Operator wykorzystywanych przez użytkownika u?ytkowników poprzez mapę ciep?a zachowanie zachowania zachowania na stronie. Te informacje? anonimizowane zanim zostan? Przes?ane do nas prze?ugi tak? W szczególno?ci nagrywaniu nie podlegaj? wpisana ma?a oraz inne dane osobowe.
 5. Operator wykorzystuje rozwi?zanie automatyzuj?ce dzia?anie Serwisu w odniesieniu do u?ytkowników, np. mog?ce przes?a? maila do u?ytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyrazi? na zgodzie? na czas korespondencji z Operatorem.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowi? dane informatyczne, w ? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie zazwyczaj zawiera? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz wyjątkowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies Pliki cookies? w nast?puj?cych nast?pnych:
  1. utrzymanie u?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), sesje sesji, której u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu mam?a;
  2. realizacji zadań granicznych powy?ej w cz??ci „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowego? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?sta?e? (trwałe pliki cookie). Cookies ?sesyjne? s? Etykietami, które określane są plikami? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki strony internetowej). ?Sta? pliki cookies? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
 6. Oprogramowanie do obsługi stron internetowych (przegl?darka) zazwyczaj domy?lnie do obsługi technicznej plików cookie w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? powiązany? zmienić ustawie? w tym zakresie. Internetowa witryna internetowa umo?liwia usuni?cie plików cookies. Mo?liwe jest tak?e automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki strony internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? Na niektórych funkcjonalno?ci dost?pne na Niekończąca się strona Serwisu.
 8. Pliki cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu rejestruje rejestrację mog? za pomocą? tak? przez wspó?prac?ce z operatorem Serwisu emisyjnego, w szczególno?ci dotyczy firmy: Google (Google Inc. z siedzib? w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib? w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzib? ?w USA), LinkedIn (Microsoft Inc. z siedzib?w USA).

9. Zarz?dzanie plikami cookies ? jak w praktyce wyra?a? ja kawa? zbóg??

 1. Je?li u?ytkownik nie chce otrzymywa? pliki cookies, mo?e zmieni? ustawienia przegl?darki. Zastrzegamy, ?e wy??czenie plików cookie niezbędne dla klienta usługi, bezpiecze?stwa, umożliwiające usługi u?ytkownika mo?e u?eczy? www.zespół.pl
 2. W celu zarz?dzania ustawienia plików cookie z wybierz z listy poni?ej przegl?dark? internetow?, której u?ywasz zgodnie z:

  Urządzeń mobilnych: