Regulamin swiadczenia nas?ug droga elektroniczna na platformie Linguido

1) Informacje ogólne

Korzystać z platformy Linguido i powi?zanych z ni? aplikacji mobilnej, reklamasz warunki regulaminu, którego aktualna wersja udost?pniana jest pod https://linguido.com/index.php/regulamin/ prywatno?ci, znajduj?cej si? pod adresem https://linguido.com/index.php/polityka-prywatnosci-2/.

W?a?cicielem platformy Linguido (zwanym dalej Us?ugodawc?), dost?pnej pod adresem internetowym https://linguido.com/, jest Linguido sp. z oo z siedzibą? w Olsztynie przy ul. Towarowej 20B, 10-417 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000840230, o kapitale zak?adowym 5 445z?, NIP 7393939834, REGON 386014477

2) Wymagania techniczne

Korzystanie z platform wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera pod??czonego do sieci Internetowej. Korzystanie z niektórych funkcjonalno?ci mo?liwe jest tak?e za pomoc? Konserwacje maszyn i tabletów.

Aby by?o mo?liwe Kontekst ze wszystkich funkcjonalno?ciowych platform, niezbednych s?:

  1. urz?dzenie ko?cowe z dost?pem do sieci Internet i przegl?dark? internetow?
  2. aktywne konto internetowe (e-mail),
  3. w??czona obs?uga plików cookies.

3) Konta U?ytkowników

U?ytkownikiem platformy Linguido mo?e by? zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Za?o?enie konta na platformie Linguido jest bezp?atne. Zakonywanie nowego konta, Uytkownika dost?p do ustawie? do utrzymywania funkcji oraz do ograniczonych ilo?ci tre?ci dost?pnych na platformie.

U?ytkownik zobowi?zuje si? poda? dane osobowe w formularzu rejestracyjnym.

W celu uzyskania mającego korzystania z platformy użytkownika użytkownika niezw?ocznie poinformowa? Nas?ugodawc? o ka?dorazowej zmianie u?ywanego adresu e-mail, poprzez aktualizowanie? danych konta na platformie.

W przypadku dzieci poniedziałej 16. roku ?ycia, zgod? Nasytosowanie Danych Danych Osobowych? rodzic lub opiekun prawny.

Niedozwolone jest zajęcie kilku kont przez jedn? osob?, ani udost?pnianie lub odsprzeda? posiadanego konta innym.

Nazwa konta (login) nie mo?e by? s?owem naprawiam za obra?liwe, godzi? w niczyje dobre imi?. Niedozwolone jest u?ywaniem nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów b?d?cych znakami umieszczomi lub mog?cymi narusza? prawa osób w północnej. Analogiczne dotycz? tak?e zdj?cia (awatara) przypisanego do konta.

Informacje na temat Twojego konta publicznego powszechnie

Rejestruj si? na platformie wyra?asz zgod?, aby Twoja nazwa konta (login) i podstawowe statystyki nauki przez?y wy?wietlane w gronie publicznym profilu i na innych podstronach w ramach serwisów internetowych i prezentuj? ranking najlepszych użytkowników).

Dodaj?c do swojego profilu zdj?cie wyra?asz zgod? na publikowanie wizerunku (w postaci serii zdjęć zdj?cia).

Twoje imi?, nazwisko i statystyki nauki s? widoczne dla osób.

Dobre obyczaje i bezpieczenstwo

Wszelkie dzia?ania w ramach współpracy przez U?ytkownika w serwisach Us?ugodawcy og? równoległe z dobrymi obyczajami oraz zgodne z dobrymi obserwacjami prawa. U?ytkownik zobowi?zuje si? nie dostarczyć? tre?ci bezprawnych, ani nie podejmowa? dzia?a?, które maj? wp?ywaj? na bezpiecze?stwo lub poprawno?? punkt serwisów, b?d? te? szkodz? innym U?ytkownikom.

U?ytkownik zobowi?zuje si? czy niepodejmowania prób uzyskania dost?pu do zasobów, do których nie ma uprawnie?.

Niedozwolone jest zjawiskiem zautomatyzowanym narz?dzi wysy?aj?cych dane do serwerów Us?ugodawcy lub pobiera?cych z nich danych.

U?ytkownik zobowi?zuje si? czy zabezpieczenia i zakład nad danymi danymi, takimi jak masz?o dost?pu do konta.

Odno?niki w wiadomo?ciach wysy?anych do Ciebie

Dla Twojej wygody, odno?niki w wiadomości? konta) mog? zawiera? Parametry związane z połączeniem na koncie. Dlatego nie nale?y udost?pnia? tre?ci wiadomo?ci ? wyznaczonym spacerkiem.

4) OPŁATY ZA SUBSKRYPCJE

Rodzaj i zakres ?wiadczonych nas?ug

Z naszych Tre?ci pocz?tkowo mo?na korzysta? za darmo. do pocz?tkowych tr?ci i narz?dzia do nauki. Je?li zdecydujesz si? skorzystaj? z wersji premium, mamy w ofercie ró?ne opcje zakazu, aby móc jak najlepiej spe?ni? Twoje potrzeby. Mo?esz wybra? zakup naszej miesi?cznej (1 miesi?c), kwartalnej (3 miesi?ce) lub rocznej subskrypcji (12 miesi?cy), aby uzyska? dost?p do pe?nego spektrum materia?ów do nauki dost?pnych w aplikacji. Op?aty za powy?sze Subskrypcje mo?na sprawdzi? na naszej stronie internetowej pod adresem https://app.linguido.com/premium ("Premia"). Nasze Opłaty mog? si? zmienia? w zale?no?ci od ? nasze Opłaty.

Jeeli24 Subskrypcja? Miesi?czn?, Twoja subskrypcja przed?u?y si? automatycznie jako subskrypcja odnawialna ib?dzie si? przed?u?a? na koniec ka?dego miesi?cznego okresu, czyli jeden miesi?c od dnia, w którym aktywowano twoj? Subskrypcja? miesi?czn? (abo tak blisko tej daty, jak to mo?liwe). 24 24 Subksrypcj? kwartaln?, Twoja subskrypcja przed?u?y si? automatycznie jako subskrypcja odnawialna ib?dzie si? przed?u?a? na koniec ka?dego trzymiesi?cznego okresu, czyli trzy miesi?ce od dnia, w którym aktywowano twoj? Subskrypcja? miesi?czn? (albo tak blisko tej daty, jak to mo?liwe). Jeeli24 Subskrypcja? roczn?, Twoja subskrypcja przed?u?y si? automatycznie jako subskrypcja odnawialna na koniec ka?dego rocznego okresu, w dniu, w którym aktywowano Twoj? Subskrypcja? roczn? (w ka?dym przypadku mówimy o „Przed?eniu”). Je?li nast?pi Przed?u?enie, metoda p?atno?ci u?ywana przez Ciebie do uiszczenia Op?at zostanie u?yta do obci?enia Twojego konta pod koniec Twojej obecnej subkrypcji.

Przyjmujesz czy wiadomo?ci, ?e je?li zmienimy op?aty, nie wp?ynie na twoj? obecn? Subskrypcj?, czyli zatem je?li masz wykupion? Subskrypcja? z konkretn? Op?at?, aby?adne zmiany Op?at nie wp?yn? na ?adn? obecn? subskrypcj? ani jej Przedsiębiorczość.

W ka?dym momencie mo?esz zmieni? swoj? Subskrypcj?, wchodz?cw zak?adk? „Konto” na stronie ustawie? w twoim profilu. Dokonane zmiany przynios? nast?puj?ce skutki:

Twoja subskrypcja mo?e rozpocz?? si? od darmowego okresu próbnego. Dugo?? Wolne go wydania próby dla ka?dej decyzji wynosi tyle, ile okre?lono w momencie jej wydania. Darmowych okresów próbnych nie mo?na ??czy? zlecamy innym, okrelonymi ofertami. Je?li rozpoczniesz swoj? subskrypcj? od darmowego okresu próbnego, pierwszego dnia cyklu rozliczeniowego b?dzie dzie? po jego wygaśnięciu. Przyk?adowo dla 7-dniowego okresu próbnego dnia pierwszego cyklu rozliczeniowego b?dzie dzie? 8. Nie zostań? jednak pobrane ?adne op?aty, je?li zrezygnujesz z subskrypcją przed ko?cem swoje darmowego okresu próbnego. Mo?esz zrezygnowa? z cz?onkostwa w ka?dym poziomie z poziomu ustawie? swojego konta.

Kupony i kody umo?liwiajce skorzystanie z us?ug.

Kody aktywowane na dostawie do pomocy lub innych dostawców na platformie kupowane przez nas lub podażowe dla dostawców (dostawcy) dostawcy usług przy świadczeniu usług zaopatrzenia lub usług zaopatrzenia lub zaopatrzenia w systemy kafeteryjne, ) mog? za pomocą? Sale na nowych kontach. Nowe konto oznacza konto, na którym nie przez? wcze?niej aktywny abonament na kurs lub inna p?atna us?uga.

W przypadku realizacji kuponów zakupionych u zewn?trznych partnerów, za dat? sprzeda?y uwa?a si? dat? realizacji kuponu w naszej platformie.

5) Własnosc intelektualna

Informacje, dane i materia?Informacje w serwisach internetowych i aplikacjach Us?ugodawcy ? chronione prawami autorskimi, prawami do nakładania pożądanych, prawami do danych lub innych praw autorskich, które można włączyć.

Treści udost?pniane przez Nas?ugodawc? w ramach p?atnych osób mog? za pomocą? Uzyskiwanie jedynie przez osoby posiadajace opłacę opłacenia abonamentowego na kontynuację zp?atnych tre?ci lub korzystaj?ce z platformy w ramach licencji grupowej.

Zastrzegamy sobie prawo do posiadania praw do posiadania tej samej rzeczy i ?wicze? oraz niektóre elementy.

6) Okres obowiazywania umowy oraz trybu i warunków jej rozwiazania

Umowa prowadzenia działalności Użytkowania na platformie

Prowadził użytkownika na naszej platformie zawierał konto jest nieodpowiednio i obowiązuje na czas nieokre?lony.

U?ytkownik ka?dej chwil? korzystanie z platformy i skasowa? za jedno konto, wysy?c wniosek o nas na adres e-mail info@linguido.com lub adres pocztowy ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn

Us?ugodawca sobie prawo do:

Prawo odst?pienia od umowy

U?ytkownik mo?e odst?pi? od umowy bez zezwolenia, sk?adowanie nast?pne w terminie 14 dni od daty daty umowy. Czy pozostawienie tego zachowania przed jego zachowaniem o zachowanie terminu wystarczy zwolnic na adres Usugodawcy ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn

W razie odst?pienia od umowy, uwa?ana jest ona za niezawart?. Zwrot wp?aty powinien nast?pi? niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie czternastu dni. Zwrot nast?pi za po?rednictwem tej samej formy, jak? zosta?a dokonana dana p?atno??, chyba ?e U?ytkownik uzgodni z nami inn? Formularz? realizacji zwrotu.

Historia nauki na koncie

Po up?ynieniu wa?no?ci Subskrypcja, Twoja historia nauka na drodze. Je?li wi?cw tym czasie decydujesz si? na op?acenie Subskrypcji, b?dziesz móg? go?c? historii, nie trac?c przerabianych ?wicze? (o ile dane elementy b?d? w razie umo?liwienia ci?gu dost?pne w ramach zleconej usługi).

7) Reklamacje

Reklamacja sk?adana przez U?ytkownika platformy w zwi?zku z niewykonania lub nienale?ytym wykonaniem nas?ug powinna zawiera?:

Reklamacja zostaw? przes?ana poczt? elektroniczn? na adres e-mail info@linguido.com lub poczt? tradycyjn? na adres siedziby Us?ugodawcy.

Odpowied? Zostaniesz otrzymaa w formie, w nas?ugo otrzymali? zg?oszenie, na adres zg?oszenia w zg?oszeniu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zg?oszenia, o ile nie jest konieczne przepisanie? inny termin.

W krótkich przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zg?oszenia wymaga nietypowych, dzia?a? czy ustale? ze strony internetowej lub przez użytkownika obiektywne niezawinione i niezależne i niezale?ne przez Us?u?odawc?, rozpoznawane rozpoznanie zg?oszenia mo?e?e ulec wy?u?eniu, jednak?e nie d?u?ej ni? o 14 dni.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zg?o niezb?ne jest b?d od U?d?da do wyja?nie?, termin na ustosunkowanie si? czy zg?oszenie uległo jeszcze przed?u?eniu o czasie udzielania wyja?nie? przez U?ytkownika.

8) Pozasadowe sposoby soczewnia reklamacji i dochodzenia roszczen

Szczegó?owe informacje dotycz?ce mo?liwo?ci skorzystania przez konsumenta z poza?dowych sposobów chodzenia reklamacji i do chodzenia roszcze? oraz zasady dost?pu do tych procedur dost?pne s? w siedzibach oraz na stronie internetowej Strona powiatowych (miejskich) rzeczników strony organizacji, spo?ecznych, do których zada? statutowych nale?y ochrony interesów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod nast?puj?cymi adresami internetowymi Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada nast?puj?ce przyk?adowe mo?liwo?ci skorzystania z pozas?dowych sposobów chodzenia i do roszcze?:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia si? do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z pó?n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięciach sporu wynik?ego z Umowy sprzedaży.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia si? do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z pó?n. zm.), z wnioskiem o wszczęcie post?powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako?czenia sporu mi?dzy Konsumentem a Sprzedawc?.

Konsument mo?e uzyska? bezp?atn? pomoc w rozstrzyganiu rozstrzygnięć sporu między nim a sprzedawc?, korzystaj?c tak?ez bezp?atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika zainteresowania lub organizacji spo?ecznej, do zada? statutowych nale?y ochrony danych (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9) Postanowienia koncowe

Us?ugodawca zastrzega sobie mo?liwo?? Zmiany w zmianach, udostępniamy informacje z usługami zmiani. W przypadku istotnych zmian w Regulaminie Us?ugo nadawca u?ytkowników wysy?aj?c powiadomienie na adres e-mail powi?zany z kontem na platformie/lub w wiadomo?ci systemowej na platformie.

Zmiany w regulaminie staj? si? Skuteczne w ci?gu 7 dni od poinformowania o nich U?ytkownika. W przypadku akceptacji ze strony U?ytkownika wyboru zmianch w Regulaminie, U?ytkownik w celu rozwi?zania umowy akceptacji niezw?ocznie o tym Us?ugodawc?.

Dla wszelkich ram prawnych, wynikających z regulacji, w?a?ciwe jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie maj? Obróbki obwiązują przepisy prawa polskiego, w szczególno?ci: Kodeksu postanowień; ustawy o ?wiadczeniu nas?ug drog? elektroniczn?; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać? z pozas?dowych sposobów postępowaniania reklamacji i dochodzenia roszcze?. W tym celu mo?ez?o?y? skarga? za po?rednictwem unijnej strony internetowej ODR dost?pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.