Regulamin swiadczenia usług droga elektroniczna na platformie Linguido

1) Informacje ogólne

Korzystając z platformy Linguido i powiązanych z nią aplikacji mobilnych, akceptujesz warunki Regulaminu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem https://linguido.com/index.php/regulamin/ oraz polityki prywatności, znajdującej się pod adresem https://linguido.com/index.php/polityka-prywatnosci-2/.

Właścicielem platformy Linguido (zwanym dalej Usługodawcą), dostępnej pod adresem internetowym https://linguido.com/,  jest Linguido sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Towarowa 20B, 10-417 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000840230, o kapitale zakładowym 5 445zł, NIP 7393939834, REGON 386014477

2) Wymagania techniczne

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internetowej. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów.

Aby było możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności platformy,  niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.

3) Konta Użytkowników

Użytkownikiem platformy Linguido może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Założenie konta na platformie Linguido jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji platformy oraz do ograniczonych ilości treści, dostępnych na platformie.

Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.

W celu poprawnego korzystania z platformy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta na platformie.

W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie lub odsprzedaż posiadanego konta innym osobom.

Nazwa konta (login) nie może być słowem powszechnie uznanym za obraźliwe, ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Analogiczne ograniczenia dotyczą także zdjęcia (awatara) przypisanego do konta.

Informacje na temat Twojego konta widoczne publicznie

Rejestrując się na platformie wyrażasz zgodę, aby Twoja nazwa konta (login) i podstawowe statystyki nauki były wyświetlane w Twoim publicznym profilu i na innych podstronach w ramach serwisów internetowych i aplikacji Usługodawcy (na przykład prezentujących ranking najlepszych Użytkowników).

Dodając do profilu swoje zdjęcie wyrażasz zgodę na publikowanie wizerunku (w postaci zamieszczonego zdjęcia) na Twoim publicznym profilu na platformie.

Twoje imię, nazwisko i statystyki nauki są widoczne dla osób.

Dobre obyczaje i bezpieczeństwo

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisów Usługodawcy powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści bezprawnych, ani nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania serwisów, bądź też szkodzą innym Użytkownikom.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do konta.

Odnośniki w wiadomościach wysyłanych do Ciebie

Dla Twojej wygody, odnośniki w wiadomościach e-mail wysyłanych do Ciebie (w tym z informacjami o promocjach, informacjami o Twoich postępach w nauce, informacjami o nowych materiałach na platformie, informacjami dotyczącymi Twojego konta) mogą zawierać parametry powodujące automatyczne zalogowanie na Twoim koncie. Dlatego nie należy udostępniać treści tych wiadomości innym osobom.

4) OPŁATY ZA SUBSKRYPCJE

Rodzaj i zakres świadczonych usług

Z naszych Treści początkowo można korzystać za darmo. Obejmuje to początkowe treści i narzędzia do nauki. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z wersji premium, mamy w ofercie różne opcje subskrypcji, aby móc jak najlepiej spełnić Twoje potrzeby. Możesz wybrać zakup naszej miesięcznej (1 miesiąc), kwartalnej (3 miesiące) lub rocznej subskrypcji (12 miesięcy), aby uzyskać dostęp do pełnego spektrum materiałów do nauki dostępnych w aplikacji. Opłaty za powyższe Subskrypcje można sprawdzić na naszej stronie internetowej pod adresem https://app.linguido.com/premium (“Premium”). Nasze Opłaty mogą się zmieniać w zależności od różnych planów subskrypcji, planów podarunkowych oraz promocji, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo, aby od czasu do czasu aktualizować nasze Opłaty.

Jeśli wybierzesz Subskrypcję Miesięczną, Twoja subskrypcja przedłuży się automatycznie jako subskrypcja odnawialna i będzie się przedłużać na koniec każdego miesięcznego okresu, czyli jeden miesiąc od dnia, w którym aktywowano Twoją Subskrypcję miesięczną (abo tak blisko tej daty, jak to możliwe). Jeśli wybierzesz Subksrypcję kwartalną, Twoja subskrypcja przedłuży się automatycznie jako subskrypcja odnawialna i będzie się przedłużać na koniec każdego trzymiesięcznego okresu, czyli trzy miesiące od dnia, w którym aktywowano Twoją Subskrypcję miesięczną (albo tak blisko tej daty, jak to możliwe). Jeśli wybierzesz Subskrypcję roczną, Twoja subskrypcja przedłuży się automatycznie jako subskrypcja odnawialna na koniec każdego rocznego okresu, w dniu, w którym aktywowano Twoją Subskrypcję roczną (w każdym przypadku mówimy o “Przedłużeniu”). Jeśli nastąpi Przedłużenie, metoda płatności używana przez Ciebie do uiszczenia Opłat zostanie użyta do obciążenia Twojego konta pod koniec Twojej obecnej subkrypcji.

Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli zmienimy Opłaty, nie wpłynie to na Twoją obecną Subskrypcję, a zatem jeśli masz wykupioną Subskrypcję z konkretną Opłatą, to żadne zmiany Opłat nie wpłyną na żadną obecną subskrypcję ani jej Przedłużenia.

W każdym momencie możesz zmienić swoją Subskrypcję, wchodząc w zakładkę “Konto” na stronie ustawień w Twoim Profilu. Dokonane zmiany przyniosą następujące skutki:

Twoja subskrypcja może rozpocząć się od darmowego okresu próbnego. Długość trwania darmowego okresu próbnego dla każdej subskrypcji wynosi tyle, ile określono w momencie jej zakupu. Darmowych okresów próbnych nie można łączyć z niektórymi innymi, określonymi ofertami. Jeśli rozpoczniesz swoją subskrypcję od darmowego okresu próbnego, pierwszym dniem cyklu rozliczeniowego będzie dzień po jego wygaśnięciu. Przykładowo dla 7-dniowego okresu próbnego pierwszym dniem cyklu rozliczeniowego będzie dzień 8. Nie zostaną jednak pobrane żadne opłaty, jeśli zrezygnujesz z subskrypcji przed końcem swojego darmowego okresu próbnego. Możesz zrezygnować z członkostwa w każdym momencie z poziomu ustawień swojego konta.

Kupony i kody umożliwiające skorzystanie z usług.

Kody aktywujące na dostęp do kursów lub innych usług na platformie kupowane lub otrzymane bezpłatnie od zewnętrznych dostawców (na przykład kupony zakupione poprzez serwisy zakupów grupowych lub systemy kafeteryjne, kody dołączane do czasopism) mogą być realizowane jedynie na nowych kontach. Nowe konto oznacza konto, na którym nie był wcześniej aktywny abonament na kurs lub inna płatna usługa.

W przypadku realizacji kuponów zakupionych u zewnętrznych partnerów, za datę sprzedaży uważa się datę realizacji kuponu w naszym platformie.

5) Własnosc intelektualna

Informacje, dane i materiały zawarte w serwisach internetowych i aplikacjach Usługodawcy są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

Treści udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z płatnych treści lub korzystające z platformy w ramach licencji grupowej.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

6) Okres obowiazywania umowy oraz tryb i warunki jej rozwiazania

Umowa prowadzenia konta Użytkownika na platformie

Umowa prowadzenia konta Użytkownika na naszej platformie zawierana jest nieodpłatnie i obowiązuje na czas nieokreślony.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z platformy i skasować założone konto, wysyłając wniosek do nas na adres e-mail info@linguido.com lub adres pocztowy ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

Prawo odstąpienia od zawartej umowy

Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z zakupu na adres Usługodawcy ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn

W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tej samej formy, jaką została dokonana dana płatność, chyba że Użytkownik uzgodni z nami inną formę realizacji zwrotu.

Historia nauki na koncie

Po upłynięciu ważności Subskrypcji, Twoja historia nauki przechowywana jest przez co najmniej dwa lata od daty Twojego ostatniego logowania na platformie. Jeśli więc w tym czasie zdecydujesz się na ponowne opłacenie Subskrypcji, będziesz mógł go kontynuować, nie tracąc historii przerabianych wcześniej ćwiczeń (o ile dane elementy będą w dalszym ciągu dostępne w ramach zamówionej usługi).

7) Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika platformy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail info@linguido.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

8) Pozasadowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9) Postanowienia koncowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. W przypadku istotnych zmian w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem na platformie i/lub w formie wiadomości systemowej na platformie.

Zmiany w regulaminie stają się skuteczne w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę.

Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.